026-32601

رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 80 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 80 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
80
مبلغ اجاره (تومان):
400,000
مبلغ ودیعه (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 100 متری کرج
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 100 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
مبلغ اجاره (تومان):
11,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
50,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 150 متری كنگاور
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 150 متری كنگاور
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
150
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
27,000,000
استان:
كرمانشاه
شهر:
كنگاور
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
90
مبلغ اجاره (تومان):
250,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 40 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 40 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
40
مبلغ اجاره (تومان):
1
مبلغ ودیعه (تومان):
توافقی
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 220 متری شیراز
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 220 متری شیراز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
220
مبلغ اجاره (تومان):
2,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 80 متری ساری
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 80 متری ساری
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
80
مبلغ اجاره (تومان):
1,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
40,000,000
استان:
مازندران
شهر:
ساری
     
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 50 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 50 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
50
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
70,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 76 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 76 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
76
مبلغ اجاره (تومان):
1,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
35,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 80 متری گرگان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 80 متری گرگان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
80
مبلغ اجاره (تومان):
750,000
مبلغ ودیعه (تومان):
5,000,000
استان:
گلستان
شهر:
گرگان
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 95 متری كیش
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 95 متری كیش
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
95
مبلغ اجاره (تومان):
2,800,000
مبلغ ودیعه (تومان):
15,000,000
استان:
هرمزگان
شهر:
كیش
     
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 60 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 60 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
60
مبلغ اجاره (تومان):
500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
5,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 80 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 80 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
80
مبلغ اجاره (تومان):
30,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
500,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره آپارتمان 4 خوابه 68 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 4 خوابه 68 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
68
مبلغ اجاره (تومان):
700,000
مبلغ ودیعه (تومان):
7,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 80 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 80 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
80
مبلغ اجاره (تومان):
500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
5,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 110 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 110 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
110
مبلغ اجاره (تومان):
1,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
15,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 200 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 200 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
200
مبلغ اجاره (تومان):
1,600,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 165 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 165 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
165
مبلغ اجاره (تومان):
800,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 80 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 80 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
80
مبلغ اجاره (تومان):
500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
5,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 100 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 100 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
30,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
90
مبلغ اجاره (تومان):
600,000
مبلغ ودیعه (تومان):
30,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 72 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 72 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
72
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
42,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 115 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 115 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
115
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
45,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 100 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 100 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
45,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 130 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 130 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
130
مبلغ اجاره (تومان):
700,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
90
مبلغ اجاره (تومان):
400,000
مبلغ ودیعه (تومان):
35,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 165 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 165 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
165
مبلغ اجاره (تومان):
2,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
100,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 110 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 110 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
110
مبلغ اجاره (تومان):
700,000
مبلغ ودیعه (تومان):
15,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 130 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 130 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
130
مبلغ اجاره (تومان):
1,200,000
مبلغ ودیعه (تومان):
15,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 50 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 50 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
50
مبلغ اجاره (تومان):
600,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 80 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 80 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
80
مبلغ اجاره (تومان):
600,000
مبلغ ودیعه (تومان):
7,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 127 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 127 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
127
مبلغ اجاره (تومان):
1,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 45 متری میبد
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 45 متری میبد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
45
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
3,000,000
استان:
یزد
شهر:
میبد
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متری بهشهر
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متری بهشهر
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
90
مبلغ اجاره (تومان):
200,000
مبلغ ودیعه (تومان):
15,000,000
استان:
مازندران
شهر:
بهشهر
     
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 65 متری تبریز
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 65 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
65
مبلغ اجاره (تومان):
20,000
مبلغ ودیعه (تومان):
27,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 83 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 83 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
83
مبلغ اجاره (تومان):
800
مبلغ ودیعه (تومان):
40,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 60 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 60 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
60
مبلغ اجاره (تومان):
800,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 70 متری کرج
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 70 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
70
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
36,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 84 متری ملارد
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 84 متری ملارد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
84
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
22,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 65 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 65 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
65
مبلغ اجاره (تومان):
860,000
مبلغ ودیعه (تومان):
25,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 65 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 65 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
65
مبلغ اجاره (تومان):
8,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
25,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 100 متری کرج
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 100 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
مبلغ اجاره (تومان):
800,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 130 متری آران و بیدگل
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 130 متری آران و بیدگل
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
130
مبلغ اجاره (تومان):
1
مبلغ ودیعه (تومان):
توافقی
استان:
اصفهان
شهر:
آران و بیدگل
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
90
مبلغ اجاره (تومان):
250,000
مبلغ ودیعه (تومان):
2,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 80 متری تنكابن
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 80 متری تنكابن
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
80
مبلغ اجاره (تومان):
650,000
مبلغ ودیعه (تومان):
8,000,000
استان:
مازندران
شهر:
تنكابن
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 80 متری تنكابن
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 80 متری تنكابن
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
80
مبلغ اجاره (تومان):
650,000
مبلغ ودیعه (تومان):
8,000,000
استان:
مازندران
شهر:
تنكابن
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 80 متری تنكابن
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 80 متری تنكابن
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
80
مبلغ اجاره (تومان):
650,000
مبلغ ودیعه (تومان):
8,000,000
استان:
مازندران
شهر:
تنكابن
     
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 40 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 40 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
40
مبلغ اجاره (تومان):
1,200,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 50 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 50 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
50
مبلغ اجاره (تومان):
450,000
مبلغ ودیعه (تومان):
30,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 78 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 78 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
78
مبلغ اجاره (تومان):
17
مبلغ ودیعه (تومان):
50
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 110 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 110 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
110
مبلغ اجاره (تومان):
200,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 70 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 70 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
70
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
85,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 100 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 100 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
115,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 141 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 141 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
141
مبلغ اجاره (تومان):
500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
100,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 100 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 100 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
مبلغ اجاره (تومان):
500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,001
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متری رشت
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متری رشت
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
90
مبلغ اجاره (تومان):
500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
25,000,000
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 100 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 100 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 70 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 70 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
70
مبلغ اجاره (تومان):
1,200,000
مبلغ ودیعه (تومان):
13,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 80 متری کرج
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 80 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
80
مبلغ اجاره (تومان):
450,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره آپارتمان 0 خوابه 75 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 0 خوابه 75 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
75
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 110 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 110 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
110
مبلغ اجاره (تومان):
1,300,000
مبلغ ودیعه (تومان):
50,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متری هشتگرد
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متری هشتگرد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
90
مبلغ اجاره (تومان):
1,800,000
مبلغ ودیعه (تومان):
162,000,000
استان:
البرز
شهر:
هشتگرد
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 140 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 140 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
140
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
350,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
90
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
200,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 75 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 75 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
75
مبلغ اجاره (تومان):
1,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
35,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 88 متری تجریش
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 88 متری تجریش
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
88
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
115,000,000
استان:
تهران
شهر:
تجریش
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 140 متری نكا
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 140 متری نكا
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
140
مبلغ اجاره (تومان):
250,000
مبلغ ودیعه (تومان):
15,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نكا
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 100 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 100 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 100 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 100 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 100 متری محمود آباد
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 100 متری محمود آباد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
مازندران
شهر:
محمود آباد
     
رهن و اجاره آپارتمان 4 خوابه 90 متری ملارد
رهن و اجاره آپارتمان 4 خوابه 90 متری ملارد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
90
مبلغ اجاره (تومان):
700,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
90
مبلغ اجاره (تومان):
2,200,000
مبلغ ودیعه (تومان):
16,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
90
مبلغ اجاره (تومان):
2,200,000
مبلغ ودیعه (تومان):
16,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 150 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 150 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
150
مبلغ اجاره (تومان):
750
مبلغ ودیعه (تومان):
30
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 60 متری کرج
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 60 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
60
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
22,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 60 متری کرج
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 60 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
60
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
22,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 60 متری کرج
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 60 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
60
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
22,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 53 متری کرج
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 53 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
53
مبلغ اجاره (تومان):
50,000
مبلغ ودیعه (تومان):
1,100,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 85 متری مارلیک
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 85 متری مارلیک
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
85
مبلغ اجاره (تومان):
100,000
مبلغ ودیعه (تومان):
25,000,000
استان:
تهران
شهر:
مارلیک
     
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 50 متری کرج
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 50 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
50
مبلغ اجاره (تومان):
150,000
مبلغ ودیعه (تومان):
15,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 120 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 120 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
مبلغ اجاره (تومان):
1,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
30,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 40 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 40 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
40
مبلغ اجاره (تومان):
400,000
مبلغ ودیعه (تومان):
25,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 50 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 50 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
50
مبلغ اجاره (تومان):
600,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
90
مبلغ اجاره (تومان):
2,800,000
مبلغ ودیعه (تومان):
30,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 130 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 130 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
130
مبلغ اجاره (تومان):
300,000
مبلغ ودیعه (تومان):
75,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره آپارتمان 0 خوابه 86 متری کرج
رهن و اجاره آپارتمان 0 خوابه 86 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
86
مبلغ اجاره (تومان):
1,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 73 متری کرج
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 73 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
73
مبلغ اجاره (تومان):
200,000
مبلغ ودیعه (تومان):
15,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 120 متری فردیس
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 120 متری فردیس
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
مبلغ اجاره (تومان):
300,000
مبلغ ودیعه (تومان):
35,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 73 متری ری
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 73 متری ری
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
73
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
35,000,000
استان:
تهران
شهر:
ری
     
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 180 متری مشهد
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 180 متری مشهد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
180
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 210 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 210 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
210
مبلغ اجاره (تومان):
1,000
مبلغ ودیعه (تومان):
65,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 117 متری کرج
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 117 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
117
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
45,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 200 متری کرج
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 200 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
200
مبلغ اجاره (تومان):
900,000
مبلغ ودیعه (تومان):
50,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 50 متری کرج
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 50 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
50
مبلغ اجاره (تومان):
510,000
مبلغ ودیعه (تومان):
7,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 85 متری کرج
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 85 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
85
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
55,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره آپارتمان 4 خوابه 120 متری کرج
رهن و اجاره آپارتمان 4 خوابه 120 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
مبلغ اجاره (تومان):
900,000
مبلغ ودیعه (تومان):
50,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 50 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 50 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
50
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
45,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 108 متری کرج
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 108 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
108
مبلغ اجاره (تومان):
1,000
مبلغ ودیعه (تومان):
50,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 54 متری کرج
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 54 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
54
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
40,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 90 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 90 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
90
مبلغ اجاره (تومان):
50,000
مبلغ ودیعه (تومان):
30,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 65 متری مارلیک
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 65 متری مارلیک
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
65
مبلغ اجاره (تومان):
200,000
مبلغ ودیعه (تومان):
16,500,000
استان:
تهران
شهر:
مارلیک
     
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 54 متری کرج
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 54 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
54
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
40,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 200 متری كاشان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 200 متری كاشان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
200
مبلغ اجاره (تومان):
250,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
كاشان
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 250 متری كاشان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 250 متری كاشان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
250
مبلغ اجاره (تومان):
100,000
مبلغ ودیعه (تومان):
25,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
كاشان
     
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 160 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 160 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
160
مبلغ اجاره (تومان):
1,300,000
مبلغ ودیعه (تومان):
30,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 136 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 136 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
136
مبلغ اجاره (تومان):
900,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 95 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 95 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
95
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
50,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
90
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
65,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 60 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 60 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
60
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
35,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 100 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 100 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
55,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 203 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 203 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
203
مبلغ اجاره (تومان):
1,400,000
مبلغ ودیعه (تومان):
50,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 130 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 130 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
130
مبلغ اجاره (تومان):
1,200,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 150 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 150 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
150
مبلغ اجاره (تومان):
1,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
25,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 250 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 250 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
250
مبلغ اجاره (تومان):
400,000
مبلغ ودیعه (تومان):
70,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 300 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 300 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
300
مبلغ اجاره (تومان):
2,300,000
مبلغ ودیعه (تومان):
100,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 170 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 170 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
170
مبلغ اجاره (تومان):
10,000
مبلغ ودیعه (تومان):
150,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 135 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 135 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
135
مبلغ اجاره (تومان):
1,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
90
مبلغ اجاره (تومان):
900,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
90
مبلغ اجاره (تومان):
900,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 140 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 140 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
140
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
140,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 195 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 195 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
195
مبلغ اجاره (تومان):
2,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 120 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 120 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
مبلغ اجاره (تومان):
1,100,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 135 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 135 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
135
مبلغ اجاره (تومان):
1,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 135 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 135 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
135
مبلغ اجاره (تومان):
1,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
90
مبلغ اجاره (تومان):
900,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 80 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 80 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
80
مبلغ اجاره (تومان):
100,000
مبلغ ودیعه (تومان):
50,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 140 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 140 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
140
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
100,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 195 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 195 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
195
مبلغ اجاره (تومان):
2,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 160 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 160 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
160
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
35,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 120 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 120 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
مبلغ اجاره (تومان):
1,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 100 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 100 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
مبلغ اجاره (تومان):
900,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
90
مبلغ اجاره (تومان):
50,000
مبلغ ودیعه (تومان):
55,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 130 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 130 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
130
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
70,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 180 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 180 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
180
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
110,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 100 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 100 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
60,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 105 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 105 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
105
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
55,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 110 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 110 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
110
مبلغ اجاره (تومان):
600,000
مبلغ ودیعه (تومان):
30,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 80 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 80 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
80
مبلغ اجاره (تومان):
500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
15,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 140 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 140 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
140
مبلغ اجاره (تومان):
800,000
مبلغ ودیعه (تومان):
5,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 135 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 135 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
135
مبلغ اجاره (تومان):
900,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 170 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 170 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
170
مبلغ اجاره (تومان):
1,700,000
مبلغ ودیعه (تومان):
40,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 80 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 80 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
80
مبلغ اجاره (تومان):
600,000
مبلغ ودیعه (تومان):
2,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 175 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 175 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
175
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
70,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 80 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 80 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
80
مبلغ اجاره (تومان):
650,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 150 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 150 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
150
مبلغ اجاره (تومان):
1,300,000
مبلغ ودیعه (تومان):
15,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 400 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 400 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
400
مبلغ اجاره (تومان):
4,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 4 خوابه 200 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 4 خوابه 200 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
200
مبلغ اجاره (تومان):
1,250,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 0 خوابه 180 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 0 خوابه 180 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
180
مبلغ اجاره (تومان):
2,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 165 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 165 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
165
مبلغ اجاره (تومان):
1,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 110 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 110 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
110
مبلغ اجاره (تومان):
1,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
25,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 150 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 150 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
150
مبلغ اجاره (تومان):
1,300,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 100 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 100 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
مبلغ اجاره (تومان):
300,000
مبلغ ودیعه (تومان):
6,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 150 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 150 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
150
مبلغ اجاره (تومان):
2,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 160 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 160 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
160
مبلغ اجاره (تومان):
500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
100,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 160 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 160 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
160
مبلغ اجاره (تومان):
500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
100,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 4 خوابه 200 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 4 خوابه 200 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
200
مبلغ اجاره (تومان):
1,250,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 130 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 130 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
130
مبلغ اجاره (تومان):
180,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 170 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 170 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
170
مبلغ اجاره (تومان):
10,000
مبلغ ودیعه (تومان):
150,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 180 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 180 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
180
مبلغ اجاره (تومان):
2,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 300 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 300 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
300
مبلغ اجاره (تومان):
2,300,000
مبلغ ودیعه (تومان):
100,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 4 خوابه 200 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 4 خوابه 200 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
200
مبلغ اجاره (تومان):
1,250,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 165 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 165 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
165
مبلغ اجاره (تومان):
1,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 150 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 150 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
150
مبلغ اجاره (تومان):
2,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 160 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 160 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
160
مبلغ اجاره (تومان):
500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
100,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 130 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 130 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
130
مبلغ اجاره (تومان):
100,000
مبلغ ودیعه (تومان):
40,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 160 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 160 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
160
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
35,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 140 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 140 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
140
مبلغ اجاره (تومان):
800,000
مبلغ ودیعه (تومان):
5,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 140 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 140 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
140
مبلغ اجاره (تومان):
140,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 280 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 280 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
280
مبلغ اجاره (تومان):
1,650,000
مبلغ ودیعه (تومان):
2,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 136 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 136 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
136
مبلغ اجاره (تومان):
900,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 60 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 60 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
60
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
35,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 0 خوابه 80 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 0 خوابه 80 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
80
مبلغ اجاره (تومان):
600,000
مبلغ ودیعه (تومان):
2,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 120 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 120 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
مبلغ اجاره (تومان):
110,000
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 280 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 280 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
280
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
2,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 280 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 280 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
280
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
2,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 100 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 100 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
مبلغ اجاره (تومان):
100,000
مبلغ ودیعه (تومان):
4,500,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 100 متری کرج
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 100 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
مبلغ اجاره (تومان):
500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
30,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 135 متری کرج
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 135 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
135
مبلغ اجاره (تومان):
60,000
مبلغ ودیعه (تومان):
72,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 130 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 130 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
130
مبلغ اجاره (تومان):
1,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
25,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 130 متری کرج
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 130 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
130
مبلغ اجاره (تومان):
800,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره آپارتمان 4 خوابه 230 متری کرج
رهن و اجاره آپارتمان 4 خوابه 230 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
230
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
120,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 108 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 108 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
108
مبلغ اجاره (تومان):
2,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
40,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 155 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 155 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
155
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 65 متری کرج
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 65 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
65
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
25,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 96 متری رشت
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 96 متری رشت
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
96
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
96,000,000
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 78 متری رشت
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 78 متری رشت
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
78
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
35,000,000
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 78 متری رشت
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 78 متری رشت
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
78
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
35,000,000
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 80 متری رشت
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 80 متری رشت
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
80
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
45,000,000
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 80 متری رشت
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 80 متری رشت
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
80
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
45,000,000
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 110 متری رشت
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 110 متری رشت
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
110
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
100,000,000
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 120 متری رشت
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 120 متری رشت
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
80,000,000
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 224 متری رشت
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 224 متری رشت
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
224
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
230,000,000
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 82 متری رشت
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 82 متری رشت
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
82
مبلغ اجاره (تومان):
900,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 78 متری رشت
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 78 متری رشت
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
78
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
45,000,000
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 70 متری رشت
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 70 متری رشت
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
70
مبلغ اجاره (تومان):
750,000
مبلغ ودیعه (تومان):
11,000,000
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 224 متری رشت
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 224 متری رشت
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
224
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
230,000,000
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
رهن و اجاره آپارتمان 4 خوابه 450 متری رشت
رهن و اجاره آپارتمان 4 خوابه 450 متری رشت
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
450
مبلغ اجاره (تومان):
300,000
مبلغ ودیعه (تومان):
250,000,000
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 110 متری رشت
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 110 متری رشت
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
110
مبلغ اجاره (تومان):
200,000
مبلغ ودیعه (تومان):
100,000,000
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 78 متری رشت
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 78 متری رشت
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
78
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
45,000,000
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 75 متری رشت
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 75 متری رشت
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
75
مبلغ اجاره (تومان):
700,000
مبلغ ودیعه (تومان):
30,000,000
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 100 متری رشت
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 100 متری رشت
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
60,000,000
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
رهن و اجاره آپارتمان 4 خوابه 200 متری رشت
رهن و اجاره آپارتمان 4 خوابه 200 متری رشت
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
200
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
150,000,000
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 113 متری رشت
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 113 متری رشت
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
113
مبلغ اجاره (تومان):
850,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 70 متری رشت
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 70 متری رشت
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
70
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
5,000,000
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 70 متری رشت
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 70 متری رشت
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
70
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
توافقی
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 170 متری رشت
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 170 متری رشت
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
170
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
توافقی
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 135 متری رشت
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 135 متری رشت
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
135
مبلغ اجاره (تومان):
600,000
مبلغ ودیعه (تومان):
توافقی
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 64 متری شیراز
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 64 متری شیراز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
64
مبلغ اجاره (تومان):
400,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 60 متری فردیس
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 60 متری فردیس
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
60
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
17,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 100 متری فردیس
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 100 متری فردیس
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
برای دیدن آگهی های بیشتر کلیک نمائید ...
املاک نامه
نوع ملک
نوع معامله
وضعیت کشور
سال ساخت
آگهی های با قیمت توافقی
قیمت کل (تومان)قیمت متری (تومان)
مبلغ ودیعه (تومان)
مبلغ اجاره (تومان)
متراژ بنا (متر مربع)متراژ زمین (متر مربع)