026-32601

پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 112 متری كیش
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 112 متری كیش
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
112
قیمت متری (تومان):
12,300,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
هرمزگان
شهر:
كیش
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 101 متری كیش
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 101 متری كیش
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
101
قیمت متری (تومان):
14,300,000
قیمت کل (تومان):
157,680,000
استان:
هرمزگان
شهر:
كیش
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 145 متری تهران
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 145 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
145
قیمت متری (تومان):
6,800,000
قیمت کل (تومان):
585,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 95 متری تهران
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 95 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
95
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
304,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 86 متری اصفهان
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 86 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
86
قیمت متری (تومان):
2,200,000
قیمت کل (تومان):
190,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متری کرج
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
75
قیمت متری (تومان):
3,000,000
قیمت کل (تومان):
235,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 105 متری کرج
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 105 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
105
قیمت متری (تومان):
2,500,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 135 متری کرج
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 135 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
135
قیمت متری (تومان):
2,500,000
قیمت کل (تومان):
337,500,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 240 متری کرج
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 240 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
240
قیمت متری (تومان):
6
قیمت کل (تومان):
1,440
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 80 متری اصفهان
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 80 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
100,000
قیمت کل (تومان):
50,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 87 متری کرج
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 87 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
87
قیمت متری (تومان):
2,400,000
قیمت کل (تومان):
208,800,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
پیش فروش آپارتمان 1 خوابه 57 متری تهران
پیش فروش آپارتمان 1 خوابه 57 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
57
قیمت متری (تومان):
1,350,000
قیمت کل (تومان):
75,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 125 متری فردیس
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 125 متری فردیس
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
125
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 120 متری فردیس
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 120 متری فردیس
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
250,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
پیش فروش آپارتمان 1 خوابه 45 متری تهران
پیش فروش آپارتمان 1 خوابه 45 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
45
قیمت متری (تومان):
2,400,000
قیمت کل (تومان):
108,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 120 متری فردیس
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 120 متری فردیس
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
250,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 95 متری مشهد
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 95 متری مشهد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
95
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
168,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 85 متری مشهد
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 85 متری مشهد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
85
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
238,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متری شیراز
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متری شیراز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
290,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 130 متری سنندج
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 130 متری سنندج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
130
قیمت متری (تومان):
2,000,000
قیمت کل (تومان):
240,000,000
استان:
كردستان
شهر:
سنندج
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 145 متری اصفهان
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 145 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
145
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 140 متری اصفهان
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 140 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
140
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
330,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 155 متری اصفهان
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 155 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
155
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
330,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 165 متری اصفهان
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 165 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
165
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
330,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متری اصفهان
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
140,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 200 متری اصفهان
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 200 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
90,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 160 متری اصفهان
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 160 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
160
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 160 متری اصفهان
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 160 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
160
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 160 متری اصفهان
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 160 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
160
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 160 متری اصفهان
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 160 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
160
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 160 متری اصفهان
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 160 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
160
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 160 متری اصفهان
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 160 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
160
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 185 متری اصفهان
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 185 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
185
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
330,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 185 متری اصفهان
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 185 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
185
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
330,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 123 متری فردیس
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 123 متری فردیس
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
123
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
196,800,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 117 متری فردیس
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 117 متری فردیس
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
117
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
157,950,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 120 متری فردیس
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 120 متری فردیس
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
240,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 120 متری فردیس
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 120 متری فردیس
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
240,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 120 متری فردیس
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 120 متری فردیس
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
240,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 120 متری فردیس
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 120 متری فردیس
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
240,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 120 متری فردیس
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 120 متری فردیس
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
240,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 177 متری فردیس
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 177 متری فردیس
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
177
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
234,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 177 متری فردیس
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 177 متری فردیس
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
177
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
234,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 177 متری فردیس
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 177 متری فردیس
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
177
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
234,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 117 متری فردیس
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 117 متری فردیس
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
117
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
234,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متری فردیس
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متری فردیس
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
75
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
135,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 150 متری فردیس
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 150 متری فردیس
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
150
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
247,500,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 150 متری فردیس
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 150 متری فردیس
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
150
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
247,500,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 150 متری فردیس
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 150 متری فردیس
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
150
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
247,500,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 150 متری فردیس
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 150 متری فردیس
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
150
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
247,500,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 138 متری فردیس
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 138 متری فردیس
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
138
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
241,500,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 175 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 175 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
175
قیمت متری (تومان):
4,800,000
قیمت کل (تومان):
840,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 210 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 210 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
210
قیمت متری (تومان):
5,500,000
قیمت کل (تومان):
1,100,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 210 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 210 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
210
قیمت متری (تومان):
5,500,000
قیمت کل (تومان):
1,100,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 210 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 210 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
210
قیمت متری (تومان):
5,500,000
قیمت کل (تومان):
1,100,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 230 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 230 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
230
قیمت متری (تومان):
4,200,000
قیمت کل (تومان):
970,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 135 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 135 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
135
قیمت متری (تومان):
1,900,000
قیمت کل (تومان):
243,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 135 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 135 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
135
قیمت متری (تومان):
1,900,000
قیمت کل (تومان):
243,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 135 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 135 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
135
قیمت متری (تومان):
1,900,000
قیمت کل (تومان):
243,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 135 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 135 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
135
قیمت متری (تومان):
1,900,000
قیمت کل (تومان):
243,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 135 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 135 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
135
قیمت متری (تومان):
1,900,000
قیمت کل (تومان):
243,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 135 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 135 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
135
قیمت متری (تومان):
3,500,000
قیمت کل (تومان):
473,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 100 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 100 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
6,000,000
قیمت کل (تومان):
660,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 100 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 100 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
6,000,000
قیمت کل (تومان):
660,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 340 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 340 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
340
قیمت متری (تومان):
7,300,000
قیمت کل (تومان):
2,480,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 340 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 340 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
340
قیمت متری (تومان):
7,300,000
قیمت کل (تومان):
2,480,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 340 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 340 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
340
قیمت متری (تومان):
7,300,000
قیمت کل (تومان):
2,480,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 340 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 340 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
340
قیمت متری (تومان):
7,300,000
قیمت کل (تومان):
2,480,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 140 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 140 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
140
قیمت متری (تومان):
3,000,000
قیمت کل (تومان):
420,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 140 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 140 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
140
قیمت متری (تومان):
3,000,000
قیمت کل (تومان):
420,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 140 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 140 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
140
قیمت متری (تومان):
3,000,000
قیمت کل (تومان):
420,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 270 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 270 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
270
قیمت متری (تومان):
4,800,000
قیمت کل (تومان):
1,300,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 200 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 200 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
6,000,000
قیمت کل (تومان):
1,200,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 230 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 230 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
230
قیمت متری (تومان):
5,200,000
قیمت کل (تومان):
1,196,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متری رامسر
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متری رامسر
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
230
قیمت کل (تومان):
230,000,000
استان:
مازندران
شهر:
رامسر
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
4,500,000
قیمت کل (تومان):
450,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
4,500,000
قیمت کل (تومان):
450,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 220 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 220 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
220
قیمت متری (تومان):
5,000,000
قیمت کل (تومان):
1,100,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 285 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 285 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
285
قیمت متری (تومان):
4,200,000
قیمت کل (تومان):
1,190,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 285 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 285 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
285
قیمت متری (تومان):
4,200,000
قیمت کل (تومان):
1,190,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 285 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 285 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
285
قیمت متری (تومان):
4,200,000
قیمت کل (تومان):
1,190,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 135 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 135 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
135
قیمت متری (تومان):
2,800,000
قیمت کل (تومان):
378,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 240 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 240 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
240
قیمت متری (تومان):
3,500,000
قیمت کل (تومان):
840,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 240 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 240 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
240
قیمت متری (تومان):
3,500,000
قیمت کل (تومان):
840,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 240 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 240 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
240
قیمت متری (تومان):
3,500,000
قیمت کل (تومان):
840,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 240 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 240 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
240
قیمت متری (تومان):
3,500,000
قیمت کل (تومان):
840,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 240 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 240 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
240
قیمت متری (تومان):
3,500,000
قیمت کل (تومان):
840,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 152 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 152 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
152
قیمت متری (تومان):
3,200,000
قیمت کل (تومان):
400,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 167 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 167 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
167
قیمت متری (تومان):
2,000,000
قیمت کل (تومان):
334,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 167 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 167 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
167
قیمت متری (تومان):
2,000,000
قیمت کل (تومان):
334,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 167 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 167 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
167
قیمت متری (تومان):
2,000,000
قیمت کل (تومان):
334,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 167 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 167 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
167
قیمت متری (تومان):
2,000,000
قیمت کل (تومان):
334,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 167 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 167 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
167
قیمت متری (تومان):
2,000,000
قیمت کل (تومان):
334,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 235 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 235 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
235
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
55,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 235 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 235 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
235
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
55,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 270 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 270 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
270
قیمت متری (تومان):
5,250
قیمت کل (تومان):
1,410,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 270 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 270 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
270
قیمت متری (تومان):
5,250
قیمت کل (تومان):
1,410,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
75
قیمت متری (تومان):
2,800,000
قیمت کل (تومان):
210,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
75
قیمت متری (تومان):
2,800,000
قیمت کل (تومان):
210,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 126 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 126 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
126
قیمت متری (تومان):
3,000,000
قیمت کل (تومان):
378,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 126 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 126 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
126
قیمت متری (تومان):
3,000,000
قیمت کل (تومان):
378,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 126 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 126 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
126
قیمت متری (تومان):
3,000,000
قیمت کل (تومان):
378,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
200,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
200,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
200,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 260 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 260 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
260
قیمت متری (تومان):
3,700,000
قیمت کل (تومان):
962,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 260 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 260 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
260
قیمت متری (تومان):
3,700,000
قیمت کل (تومان):
962,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 260 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 260 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
260
قیمت متری (تومان):
3,700,000
قیمت کل (تومان):
962,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 4 خوابه 310 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 4 خوابه 310 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
310
قیمت متری (تومان):
5,200,000
قیمت کل (تومان):
1,610,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 120 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 120 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
1,800,000
قیمت کل (تومان):
216,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 145 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 145 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
145
قیمت متری (تومان):
3,500,000
قیمت کل (تومان):
507,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 145 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 145 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
145
قیمت متری (تومان):
3,500,000
قیمت کل (تومان):
507,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 165 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 165 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
165
قیمت متری (تومان):
3,500,000
قیمت کل (تومان):
575,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 140 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 140 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
140
قیمت متری (تومان):
4,500,000
قیمت کل (تومان):
630,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 125 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 125 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
125
قیمت متری (تومان):
3,400,000
قیمت کل (تومان):
420,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
4,500,000
قیمت کل (تومان):
450,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 110 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 110 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
110
قیمت متری (تومان):
3,900,000
قیمت کل (تومان):
429,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 124 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 124 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
124
قیمت متری (تومان):
2,700,000
قیمت کل (تومان):
330,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 80 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 80 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
3,500,000
قیمت کل (تومان):
288,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 200 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 200 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
4,500,000
قیمت کل (تومان):
900,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 200 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 200 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
4,500,000
قیمت کل (تومان):
900,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 200 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 200 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
4,500,000
قیمت کل (تومان):
900,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 200 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 200 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
4,500,000
قیمت کل (تومان):
900,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 215 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 215 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
215
قیمت متری (تومان):
4,100,000
قیمت کل (تومان):
882,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 4 خوابه 295 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 4 خوابه 295 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
295
قیمت متری (تومان):
5,500,000
قیمت کل (تومان):
1,630,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 240 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 240 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
240
قیمت متری (تومان):
3,800,000
قیمت کل (تومان):
912,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 235 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 235 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
235
قیمت متری (تومان):
3,700,000
قیمت کل (تومان):
870,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 130 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 130 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
130
قیمت متری (تومان):
4,500,000
قیمت کل (تومان):
585,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 130 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 130 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
130
قیمت متری (تومان):
4,500,000
قیمت کل (تومان):
585,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 130 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 130 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
130
قیمت متری (تومان):
4,500,000
قیمت کل (تومان):
585,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 130 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 130 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
130
قیمت متری (تومان):
4,500,000
قیمت کل (تومان):
585,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 195 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 195 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
195
قیمت متری (تومان):
4,700,000
قیمت کل (تومان):
916,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 1 خوابه 238 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 1 خوابه 238 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
238
قیمت متری (تومان):
4,000,000
قیمت کل (تومان):
950,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 238 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 238 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
238
قیمت متری (تومان):
4,000,000
قیمت کل (تومان):
950,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 238 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 238 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
238
قیمت متری (تومان):
4,000,000
قیمت کل (تومان):
950,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 115 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 115 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
115
قیمت متری (تومان):
2,200,000
قیمت کل (تومان):
253,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 115 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 115 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
115
قیمت متری (تومان):
2,200,000
قیمت کل (تومان):
25,300,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 115 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 115 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
115
قیمت متری (تومان):
2,200,000
قیمت کل (تومان):
25,300,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 255 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 255 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
255
قیمت متری (تومان):
4,500,000
قیمت کل (تومان):
1,147,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 160 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 160 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
160
قیمت متری (تومان):
4,000,000
قیمت کل (تومان):
640,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 160 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 160 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
160
قیمت متری (تومان):
4,000,000
قیمت کل (تومان):
640,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 160 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 160 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
160
قیمت متری (تومان):
4,000,000
قیمت کل (تومان):
640,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 250 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 250 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
250
قیمت متری (تومان):
4,000,000
قیمت کل (تومان):
1,000,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 95 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 95 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
95
قیمت متری (تومان):
2,800,000
قیمت کل (تومان):
266,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 95 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 95 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
95
قیمت متری (تومان):
2,800,000
قیمت کل (تومان):
266,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 95 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 95 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
95
قیمت متری (تومان):
28,000,000
قیمت کل (تومان):
266,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 200 متری تبریز
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 200 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
3,500,000
قیمت کل (تومان):
700,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
برای دیدن آگهی های بیشتر کلیک نمائید ...
املاک نامه
نوع ملک
نوع معامله
وضعیت کشور
سال ساخت
آگهی های با قیمت توافقی
قیمت کل (تومان)قیمت متری (تومان)
مبلغ ودیعه (تومان)
مبلغ اجاره (تومان)
متراژ بنا (متر مربع)متراژ زمین (متر مربع)