026-32601

فروش مغازه 570 متری مشهد
فروش مغازه 570 متری مشهد
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
570
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش مغازه 73 متری تهران
فروش مغازه 73 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
73
قیمت متری (تومان):
35,000,000
قیمت کل (تومان):
3,300,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 73 متری تهران
فروش مغازه 73 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
73
قیمت متری (تومان):
35,000,000
قیمت کل (تومان):
3,300,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 160 متری شیراز
فروش مغازه 160 متری شیراز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
160
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش مغازه 160 متری شیراز
فروش مغازه 160 متری شیراز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
160
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش مغازه 105 متری نیشابور
فروش مغازه 105 متری نیشابور
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
105
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
300,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
نیشابور
     
فروش مغازه 32 متری اردبیل
فروش مغازه 32 متری اردبیل
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
32
قیمت متری (تومان):
15,000,000
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
اردبیل
شهر:
اردبیل
     
فروش مغازه 75 متری كردكوی
فروش مغازه 75 متری كردكوی
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
75
قیمت متری (تومان):
8,000,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
گلستان
شهر:
كردكوی
     
فروش مغازه 200 متری هشتگرد
فروش مغازه 200 متری هشتگرد
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
90,000,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
هشتگرد
     
فروش مغازه 29 متری شیراز
فروش مغازه 29 متری شیراز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
29
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
250,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش مغازه 850 متری تهران
فروش مغازه 850 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
850
قیمت متری (تومان):
3,275
قیمت کل (تومان):
2,780,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 30 متری تهران
فروش مغازه 30 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
30
قیمت متری (تومان):
40,000,000
قیمت کل (تومان):
1,200,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 28 متری مراغه
فروش مغازه 28 متری مراغه
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
28
قیمت متری (تومان):
55,000,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
مراغه
     
فروش مغازه 10 متری شیراز
فروش مغازه 10 متری شیراز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
10
قیمت متری (تومان):
200,000,000
قیمت کل (تومان):
200,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش مغازه 108 متری تهران
فروش مغازه 108 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
108
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,690,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 1580 متری گرگان
فروش مغازه 1580 متری گرگان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
1,580
قیمت متری (تومان):
6,000,000
قیمت کل (تومان):
9,480,000,000
استان:
گلستان
شهر:
گرگان
     
فروش مغازه 29 متری تهران
فروش مغازه 29 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
29
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
2,500,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 66 متری تهران
فروش مغازه 66 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
66
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
4,000,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 170 متری چهار باغ
فروش مغازه 170 متری چهار باغ
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
170
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
20,675,000,000
استان:
البرز
شهر:
چهار باغ
     
فروش مغازه 38 متری کرج
فروش مغازه 38 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
38
قیمت متری (تومان):
19,000,000
قیمت کل (تومان):
8,000,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 38 متری کرج
فروش مغازه 38 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
38
قیمت متری (تومان):
19,000,000
قیمت کل (تومان):
8,000,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 18 متری ساری
فروش مغازه 18 متری ساری
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
18
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
400,000,000
استان:
مازندران
شهر:
ساری
     
فروش مغازه 17 متری مشهد
فروش مغازه 17 متری مشهد
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
17
قیمت متری (تومان):
25,000,000
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش مغازه 10 متری تهران
فروش مغازه 10 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
10
قیمت متری (تومان):
30,000,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 10 متری تهران
فروش مغازه 10 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
10
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
285,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 34 متری تهران
فروش مغازه 34 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
34
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
950,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 180 متری کرج
فروش مغازه 180 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
180
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
160,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 32 متری مشهد
فروش مغازه 32 متری مشهد
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
32
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش مغازه 13 متری كرمانشاه
فروش مغازه 13 متری كرمانشاه
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
13
قیمت متری (تومان):
950,000
قیمت کل (تومان):
120,000,000
استان:
كرمانشاه
شهر:
كرمانشاه
     
فروش مغازه 90 متری اندیشه
فروش مغازه 90 متری اندیشه
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
300,000,000
استان:
تهران
شهر:
اندیشه
     
فروش مغازه 13 متری كرمانشاه
فروش مغازه 13 متری كرمانشاه
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
13
قیمت متری (تومان):
1
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
كرمانشاه
شهر:
كرمانشاه
     
فروش مغازه 100 متری تهران
فروش مغازه 100 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
25,700,000
قیمت کل (تومان):
3,600,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 114 متری تهران
فروش مغازه 114 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
114
قیمت متری (تومان):
15,000,000
قیمت کل (تومان):
1,695,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 19 متری اندیشه
فروش مغازه 19 متری اندیشه
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
19
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
اندیشه
     
فروش مغازه 22 متری آمل
فروش مغازه 22 متری آمل
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
22
قیمت متری (تومان):
4,000,000
قیمت کل (تومان):
88,000,000
استان:
مازندران
شهر:
آمل
     
فروش مغازه 40 متری آمل
فروش مغازه 40 متری آمل
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
40
قیمت متری (تومان):
3,000,000
قیمت کل (تومان):
120,000,000
استان:
مازندران
شهر:
آمل
     
فروش مغازه 25 متری شاهین شهر
فروش مغازه 25 متری شاهین شهر
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
25
قیمت متری (تومان):
1
قیمت کل (تومان):
80,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
شاهین شهر
     
فروش مغازه 11 متری تهران
فروش مغازه 11 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
11
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
300,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 24 متری تهران
فروش مغازه 24 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
24
قیمت متری (تومان):
15,000,000
قیمت کل (تومان):
360,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 110 متری شیراز
فروش مغازه 110 متری شیراز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
110
قیمت متری (تومان):
17,000,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش مغازه 65 متری اندیشه
فروش مغازه 65 متری اندیشه
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
65
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
2,300,000,000
استان:
تهران
شهر:
اندیشه
     
فروش مغازه 75 متری تبریز
فروش مغازه 75 متری تبریز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
75
قیمت متری (تومان):
16,000,000
قیمت کل (تومان):
1,200,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
فروش مغازه 6 متری رشت
فروش مغازه 6 متری رشت
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
6
قیمت متری (تومان):
7
قیمت کل (تومان):
42,500,000
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
فروش مغازه 30 متری کرج
فروش مغازه 30 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
30
قیمت متری (تومان):
8,000,000
قیمت کل (تومان):
240,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 6 متری کرج
فروش مغازه 6 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
6
قیمت متری (تومان):
17,000,000
قیمت کل (تومان):
1,000,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 15 متری تهران
فروش مغازه 15 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
15
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
270,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 20 متری قم
فروش مغازه 20 متری قم
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
20
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
700,000,000
استان:
قم
شهر:
قم
     
فروش مغازه 13 متری تهران
فروش مغازه 13 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
13
قیمت متری (تومان):
30,000,000
قیمت کل (تومان):
390,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 32 متری رباط كریم
فروش مغازه 32 متری رباط كریم
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
32
قیمت متری (تومان):
5,000,000
قیمت کل (تومان):
160,000,000
استان:
تهران
شهر:
رباط كریم
     
فروش مغازه 25 متری کرج
فروش مغازه 25 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
25
قیمت متری (تومان):
6,600,000
قیمت کل (تومان):
165,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 200 متری ورامین
فروش مغازه 200 متری ورامین
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
2,000,000
قیمت کل (تومان):
400,000,000
استان:
تهران
شهر:
ورامین
     
فروش مغازه 15 متری اردبیل
فروش مغازه 15 متری اردبیل
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
15
قیمت متری (تومان):
18
قیمت کل (تومان):
270,000,000
استان:
اردبیل
شهر:
اردبیل
     
فروش مغازه 24 متری تهران
فروش مغازه 24 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
24
قیمت متری (تومان):
20,000,000
قیمت کل (تومان):
480,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 18 متری تهران
فروش مغازه 18 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
18
قیمت متری (تومان):
15,000,000
قیمت کل (تومان):
270,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 30 متری اصفهان
فروش مغازه 30 متری اصفهان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
30
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
140,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش مغازه 56 متری جهرم
فروش مغازه 56 متری جهرم
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
56
قیمت متری (تومان):
53,500
قیمت کل (تومان):
30,000,000
استان:
فارس
شهر:
جهرم
     
فروش مغازه 16 متری تبریز
فروش مغازه 16 متری تبریز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
16
قیمت متری (تومان):
48,000,000
قیمت کل (تومان):
1,150,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
فروش مغازه 28 متری کرج
فروش مغازه 28 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
28
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 716 متری مشهد
فروش مغازه 716 متری مشهد
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
716
قیمت متری (تومان):
5,000,000
قیمت کل (تومان):
3,580,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش مغازه 35 متری چناران
فروش مغازه 35 متری چناران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
35
قیمت متری (تومان):
10,000,000
قیمت کل (تومان):
350,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
چناران
     
فروش مغازه 19 متری کرج
فروش مغازه 19 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
19
قیمت متری (تومان):
6,500,000
قیمت کل (تومان):
12,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 18 متری لاهیجان
فروش مغازه 18 متری لاهیجان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
18
قیمت متری (تومان):
15,000,000
قیمت کل (تومان):
277,500,000
استان:
گیلان
شهر:
لاهیجان
     
فروش مغازه 19 متری لاهیجان
فروش مغازه 19 متری لاهیجان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
19
قیمت متری (تومان):
15,000,000
قیمت کل (تومان):
277,500,000
استان:
گیلان
شهر:
لاهیجان
     
فروش مغازه 100 متری شیراز
فروش مغازه 100 متری شیراز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
12,000,000
قیمت کل (تومان):
1,200,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش مغازه 100 متری ملارد
فروش مغازه 100 متری ملارد
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
3,800,000
قیمت کل (تومان):
380,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش مغازه 41 متری اسلامشهر
فروش مغازه 41 متری اسلامشهر
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
41
قیمت متری (تومان):
2,500,000
قیمت کل (تومان):
1,000,000,000
استان:
تهران
شهر:
اسلامشهر
     
فروش مغازه 14 متری کرج
فروش مغازه 14 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
14
قیمت متری (تومان):
10,000,000
قیمت کل (تومان):
140,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 45 متری اندیشه
فروش مغازه 45 متری اندیشه
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
45
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
اندیشه
     
فروش مغازه 18 متری خرم آباد
فروش مغازه 18 متری خرم آباد
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
18
قیمت متری (تومان):
10,000,000
قیمت کل (تومان):
180,000,000
استان:
لرستان
شهر:
خرم آباد
     
فروش مغازه 42 متری تهران
فروش مغازه 42 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
42
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
800,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 16 متری ساری
فروش مغازه 16 متری ساری
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
16
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
220,000,000
استان:
مازندران
شهر:
ساری
     
فروش مغازه 18 متری همدان
فروش مغازه 18 متری همدان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
18
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
160,000,000
استان:
همدان
شهر:
همدان
     
فروش مغازه 24 متری سمنان
فروش مغازه 24 متری سمنان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
24
قیمت متری (تومان):
6,200,000
قیمت کل (تومان):
220,000,000
استان:
سمنان
شهر:
سمنان
     
فروش مغازه 40 متری اصفهان
فروش مغازه 40 متری اصفهان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
40
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
330,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش مغازه 72 متری کرج
فروش مغازه 72 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
72
قیمت متری (تومان):
15,000,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 33 متری شیراز
فروش مغازه 33 متری شیراز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
33
قیمت متری (تومان):
12,000,000
قیمت کل (تومان):
450,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش مغازه 22 متری تهران
فروش مغازه 22 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
22
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,800,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 275 متری بندرانزلی
فروش مغازه 275 متری بندرانزلی
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
275
قیمت متری (تومان):
2,500,000
قیمت کل (تومان):
670,000,000
استان:
گیلان
شهر:
بندرانزلی
     
فروش مغازه 16 متری ری
فروش مغازه 16 متری ری
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
16
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
120,000,000
استان:
تهران
شهر:
ری
     
فروش مغازه 21 متری سیرجان
فروش مغازه 21 متری سیرجان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
21
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
200,000,000
استان:
كرمان
شهر:
سیرجان
     
فروش مغازه 10 متری بندرانزلی
فروش مغازه 10 متری بندرانزلی
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
10
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
85,000,000
استان:
گیلان
شهر:
بندرانزلی
     
فروش مغازه 98 متری اندیشه
فروش مغازه 98 متری اندیشه
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
98
قیمت متری (تومان):
11
قیمت کل (تومان):
1,100,000,000
استان:
تهران
شهر:
اندیشه
     
فروش مغازه 52 متری تبریز
فروش مغازه 52 متری تبریز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
52
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
فروش مغازه 30 متری تهران
فروش مغازه 30 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
30
قیمت متری (تومان):
13,000,000
قیمت کل (تومان):
390,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 30 متری تهران
فروش مغازه 30 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
30
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
3,000,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 15 متری شیراز
فروش مغازه 15 متری شیراز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
15
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش مغازه 30 متری مشگین شهر
فروش مغازه 30 متری مشگین شهر
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
30
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
40,000,000
استان:
اردبیل
شهر:
مشگین شهر
     
فروش مغازه 150 متری همدان
فروش مغازه 150 متری همدان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
150
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
همدان
شهر:
همدان
     
فروش مغازه 80 متری کرج
فروش مغازه 80 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
15,000,000
قیمت کل (تومان):
1,500,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 17 متری مشهد
فروش مغازه 17 متری مشهد
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
17
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
210
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش مغازه 30 متری اراك
فروش مغازه 30 متری اراك
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
30
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
120,000,000
استان:
مركزی
شهر:
اراك
     
فروش مغازه 11 متری لاهیجان
فروش مغازه 11 متری لاهیجان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
11
قیمت متری (تومان):
16,000,000
قیمت کل (تومان):
177,000,000
استان:
گیلان
شهر:
لاهیجان
     
فروش مغازه 48 متری تهران
فروش مغازه 48 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
48
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
3,000,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 22 متری اندیشه
فروش مغازه 22 متری اندیشه
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
22
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
86,000,000
استان:
تهران
شهر:
اندیشه
     
فروش مغازه 17 متری بانه
فروش مغازه 17 متری بانه
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
17
قیمت متری (تومان):
1
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
كردستان
شهر:
بانه
     
فروش مغازه 100 متری نیشابور
فروش مغازه 100 متری نیشابور
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
1,000,000
قیمت کل (تومان):
125,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
نیشابور
     
فروش مغازه 18 متری تهران
فروش مغازه 18 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
18
قیمت متری (تومان):
10,000,000
قیمت کل (تومان):
180,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 27 متری شیراز
فروش مغازه 27 متری شیراز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
27
قیمت متری (تومان):
10,000,000
قیمت کل (تومان):
250,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش مغازه 37 متری رامسر
فروش مغازه 37 متری رامسر
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
37
قیمت متری (تومان):
21,000,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
مازندران
شهر:
رامسر
     
فروش مغازه 80 متری اصفهان
فروش مغازه 80 متری اصفهان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش مغازه 40 متری کرج
فروش مغازه 40 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
40
قیمت متری (تومان):
32,000,000
قیمت کل (تومان):
128,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 40 متری کرج
فروش مغازه 40 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
40
قیمت متری (تومان):
4,000,000
قیمت کل (تومان):
160,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 200 متری کرج
فروش مغازه 200 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
10,000,000
قیمت کل (تومان):
25,000,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 70 متری تهران
فروش مغازه 70 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
70
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
750,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 9 متری تهران
فروش مغازه 9 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
9
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 16 متری مشهد
فروش مغازه 16 متری مشهد
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
16
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
160,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش مغازه 17 متری شهریار
فروش مغازه 17 متری شهریار
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
17
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش مغازه 73 متری چهاردانگه
فروش مغازه 73 متری چهاردانگه
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
73
قیمت متری (تومان):
1,900,000
قیمت کل (تومان):
170,000,000
استان:
تهران
شهر:
چهاردانگه
     
فروش مغازه 71 متری تهران
فروش مغازه 71 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
71
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,800,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 500 متری سیرجان
فروش مغازه 500 متری سیرجان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
500
قیمت متری (تومان):
8,000,000
قیمت کل (تومان):
4,600,000,000
استان:
كرمان
شهر:
سیرجان
     
فروش مغازه 100 متری قم
فروش مغازه 100 متری قم
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
3,000,000,000
استان:
قم
شهر:
قم
     
فروش مغازه 80 متری قم
فروش مغازه 80 متری قم
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
4,000,000,000
استان:
قم
شهر:
قم
     
فروش مغازه 20 متری اهواز
فروش مغازه 20 متری اهواز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
20
قیمت متری (تومان):
18,750,000
قیمت کل (تومان):
375,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
اهواز
     
فروش مغازه 20 متری اهواز
فروش مغازه 20 متری اهواز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
20
قیمت متری (تومان):
18,750,000
قیمت کل (تومان):
375,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
اهواز
     
فروش مغازه 16 متری کرج
فروش مغازه 16 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
16
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 26 متری کرج
فروش مغازه 26 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
26
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
400,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 36 متری کرج
فروش مغازه 36 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
36
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 70 متری کرج
فروش مغازه 70 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
70
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 20 متری کرج
فروش مغازه 20 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
20
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
135,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 20 متری کرج
فروش مغازه 20 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
20
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 40 متری کرج
فروش مغازه 40 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
40
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 25 متری کرج
فروش مغازه 25 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
25
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
360,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 295 متری کرج
فروش مغازه 295 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
295
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 28 متری کرج
فروش مغازه 28 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
28
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
135,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 17 متری کرج
فروش مغازه 17 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
17
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
50,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 25 متری کرج
فروش مغازه 25 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
25
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,000,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 25 متری کرج
فروش مغازه 25 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
25
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
214,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 44 متری هشتگرد
فروش مغازه 44 متری هشتگرد
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
44
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
215,000,000
استان:
البرز
شهر:
هشتگرد
     
فروش مغازه 238 متری کرج
فروش مغازه 238 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
238
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 17 متری کرج
فروش مغازه 17 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
17
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
65,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 30 متری تهران
فروش مغازه 30 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
30
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
12,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 40 متری کرج
فروش مغازه 40 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
40
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
210,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 30 متری کرج
فروش مغازه 30 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
30
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
135,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 22 متری چالوس
فروش مغازه 22 متری چالوس
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
22
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
مازندران
شهر:
چالوس
     
فروش مغازه 19 متری ساری
فروش مغازه 19 متری ساری
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
19
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
110,000,000
استان:
مازندران
شهر:
ساری
     
فروش مغازه 10 متری ملارد
فروش مغازه 10 متری ملارد
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
10
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
180,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش مغازه 45 متری اردبیل
فروش مغازه 45 متری اردبیل
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
45
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
اردبیل
شهر:
اردبیل
     
فروش مغازه 30 متری ملارد
فروش مغازه 30 متری ملارد
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
30
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
300,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش مغازه 4 متری اردبیل
فروش مغازه 4 متری اردبیل
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
4
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
75,000,000
استان:
اردبیل
شهر:
اردبیل
     
فروش مغازه 50 متری اردبیل
فروش مغازه 50 متری اردبیل
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
50
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
اردبیل
شهر:
اردبیل
     
فروش مغازه 17 متری اردبیل
فروش مغازه 17 متری اردبیل
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
17
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
6,000,000
استان:
اردبیل
شهر:
اردبیل
     
فروش مغازه 33 متری اردبیل
فروش مغازه 33 متری اردبیل
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
33
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
300,000,000
استان:
اردبیل
شهر:
اردبیل
     
فروش مغازه 19 متری شیراز
فروش مغازه 19 متری شیراز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
19
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش مغازه 24 متری تهران
فروش مغازه 24 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
24
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 42 متری تهران
فروش مغازه 42 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
42
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 4 متری تهران
فروش مغازه 4 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
4
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
90,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 25 متری تهران
فروش مغازه 25 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
25
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 6 متری تهران
فروش مغازه 6 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
6
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 23 متری تهران
فروش مغازه 23 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
23
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
420,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 40 متری تهران
فروش مغازه 40 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
40
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,200,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 165 متری تهران
فروش مغازه 165 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
165
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 15 متری تهران
فروش مغازه 15 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
15
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
75,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 70 متری تهران
فروش مغازه 70 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
70
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,450,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 16 متری تهران
فروش مغازه 16 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
16
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
430,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 6 متری تهران
فروش مغازه 6 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
6
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 30 متری تهران
فروش مغازه 30 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
30
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 128 متری تهران
فروش مغازه 128 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
128
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 31 متری شیراز
فروش مغازه 31 متری شیراز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
31
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش مغازه 17 متری تهران
فروش مغازه 17 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
17
قیمت متری (تومان):
5,300,000
قیمت کل (تومان):
90,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 46 متری کرج
فروش مغازه 46 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
46
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
400,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 25 متری کرج
فروش مغازه 25 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
25
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
155,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 11 متری کرج
فروش مغازه 11 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
11
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 3 متری هشتگرد
فروش مغازه 3 متری هشتگرد
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
3
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
35,000,000
استان:
البرز
شهر:
هشتگرد
     
فروش مغازه 28 متری کرج
فروش مغازه 28 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
28
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
560,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 60 متری کرج
فروش مغازه 60 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
60
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 70 متری کرج
فروش مغازه 70 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
70
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 20 متری کرج
فروش مغازه 20 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
20
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 36 متری کرج
فروش مغازه 36 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
36
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 25 متری کرج
فروش مغازه 25 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
25
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 21 متری فردیس
فروش مغازه 21 متری فردیس
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
21
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
80,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
فروش مغازه 23 متری کرج
فروش مغازه 23 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
23
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 24 متری کرج
فروش مغازه 24 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
24
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
85,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 20 متری تهران
فروش مغازه 20 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
20
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 18 متری تهران
فروش مغازه 18 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
18
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
370,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 73 متری تهران
فروش مغازه 73 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
73
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 173 متری رشت
فروش مغازه 173 متری رشت
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
173
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,384,000,000
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
فروش مغازه 25 متری ماكو
فروش مغازه 25 متری ماكو
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
25
قیمت متری (تومان):
4,800,000
قیمت کل (تومان):
120,000,000
استان:
آذربایجان غربی
شهر:
ماكو
     
فروش مغازه 22 متری ماكو
فروش مغازه 22 متری ماكو
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
22
قیمت متری (تومان):
4,500,000
قیمت کل (تومان):
120,000,000
استان:
آذربایجان غربی
شهر:
ماكو
     
فروش مغازه 25 متری ماكو
فروش مغازه 25 متری ماكو
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
25
قیمت متری (تومان):
4,500,000
قیمت کل (تومان):
120,000,000
استان:
آذربایجان غربی
شهر:
ماكو
     
فروش مغازه 18 متری ماكو
فروش مغازه 18 متری ماكو
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
18
قیمت متری (تومان):
1
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
آذربایجان غربی
شهر:
ماكو
     
فروش مغازه 18 متری ماكو
فروش مغازه 18 متری ماكو
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
18
قیمت متری (تومان):
1
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
آذربایجان غربی
شهر:
ماكو
     
فروش مغازه 173 متری رشت
فروش مغازه 173 متری رشت
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
173
قیمت متری (تومان):
8,000,000
قیمت کل (تومان):
1,384,000,000
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
فروش مغازه 25 متری كن
فروش مغازه 25 متری كن
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
25
قیمت متری (تومان):
10,000,000
قیمت کل (تومان):
250,000,000
استان:
تهران
شهر:
كن
     
فروش مغازه 60 متری اردبیل
فروش مغازه 60 متری اردبیل
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
60
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
اردبیل
شهر:
اردبیل
     
فروش مغازه 150 متری بابلسر
فروش مغازه 150 متری بابلسر
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
150
قیمت متری (تومان):
3,500,000
قیمت کل (تومان):
525,000,000
استان:
مازندران
شهر:
بابلسر
     
فروش مغازه 15 متری تالش
فروش مغازه 15 متری تالش
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
15
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
گیلان
شهر:
تالش
     
فروش مغازه 9 متری اردبیل
فروش مغازه 9 متری اردبیل
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
9
قیمت متری (تومان):
13,000,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
اردبیل
شهر:
اردبیل
     
فروش مغازه 57 متری ایذه
فروش مغازه 57 متری ایذه
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
57
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,500,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
ایذه
     
فروش مغازه 57 متری ایذه
فروش مغازه 57 متری ایذه
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
57
قیمت متری (تومان):
22,000,000
قیمت کل (تومان):
1,500,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
ایذه
     
فروش مغازه 60 متری تهران
فروش مغازه 60 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
60
قیمت متری (تومان):
45,000,000
قیمت کل (تومان):
9,500,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 47 متری بندرعباس
فروش مغازه 47 متری بندرعباس
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
47
قیمت متری (تومان):
12,000,000
قیمت کل (تومان):
650,000,000
استان:
هرمزگان
شهر:
بندرعباس
     
فروش مغازه 47 متری بندرعباس
فروش مغازه 47 متری بندرعباس
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
47
قیمت متری (تومان):
12,000,000
قیمت کل (تومان):
650,000,000
استان:
هرمزگان
شهر:
بندرعباس
     
فروش مغازه 46 متری تهران
فروش مغازه 46 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
46
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 20 متری دهلران
فروش مغازه 20 متری دهلران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
20
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
350,000,000
استان:
ایلام
شهر:
دهلران
     
فروش مغازه 150 متری تهران
فروش مغازه 150 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
150
قیمت متری (تومان):
13,000,000
قیمت کل (تومان):
2,000,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 473 متری گرمسار
فروش مغازه 473 متری گرمسار
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
473
قیمت متری (تومان):
6,500,000
قیمت کل (تومان):
3,074,500,000
استان:
سمنان
شهر:
گرمسار
     
فروش مغازه 90 متری اراك
فروش مغازه 90 متری اراك
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
5,000,000
قیمت کل (تومان):
450,000,000
استان:
مركزی
شهر:
اراك
     
فروش مغازه 17 متری تهران
فروش مغازه 17 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
17
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
600,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 85 متری اردبیل
فروش مغازه 85 متری اردبیل
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
85
قیمت متری (تومان):
8,000,000
قیمت کل (تومان):
680,000,000
استان:
اردبیل
شهر:
اردبیل
     
فروش مغازه 85 متری اردبیل
فروش مغازه 85 متری اردبیل
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
85
قیمت متری (تومان):
80,000,000
قیمت کل (تومان):
680,000,000
استان:
اردبیل
شهر:
اردبیل
     
فروش مغازه 255 متری تهران
فروش مغازه 255 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
255
قیمت متری (تومان):
13,000,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 28 متری تهران
فروش مغازه 28 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
28
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,200,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 30 متری ماكو
فروش مغازه 30 متری ماكو
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
30
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
آذربایجان غربی
شهر:
ماكو
     
فروش مغازه 30 متری ماكو
فروش مغازه 30 متری ماكو
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
30
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
آذربایجان غربی
شهر:
ماكو
     
فروش مغازه 80 متری تهران
فروش مغازه 80 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
12,000,000
قیمت کل (تومان):
960,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 17 متری تهران
فروش مغازه 17 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
17
قیمت متری (تومان):
38,000,000
قیمت کل (تومان):
646,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 170 متری کرج
فروش مغازه 170 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
170
قیمت متری (تومان):
1,300,000
قیمت کل (تومان):
12,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 40 متری کرج
فروش مغازه 40 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
40
قیمت متری (تومان):
600,000
قیمت کل (تومان):
4,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 30 متری کرج
فروش مغازه 30 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
30
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
35,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 50 متری کرج
فروش مغازه 50 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
50
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
30,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
برای دیدن آگهی های بیشتر کلیک نمائید ...
املاک نامه
نوع ملک
نوع معامله
وضعیت کشور
سال ساخت
آگهی های با قیمت توافقی
قیمت کل (تومان)قیمت متری (تومان)
مبلغ ودیعه (تومان)
مبلغ اجاره (تومان)
متراژ بنا (متر مربع)متراژ زمین (متر مربع)