026-32601

فروش ویلا 200 متری رشت
فروش ویلا 200 متری رشت
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
105
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
66,000,000
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
فروش ویلا 220 متری کرج
فروش ویلا 220 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
220
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 80 متری فردیس
فروش ویلا 80 متری فردیس
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
250,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
فروش ویلا 168 متری اصفهان
فروش ویلا 168 متری اصفهان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
168
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
180,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش ویلا 60 متری اصفهان
فروش ویلا 60 متری اصفهان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
60
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
50,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش ویلا 105 متری شهرضا
فروش ویلا 105 متری شهرضا
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
105
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
شهرضا
     
فروش ویلا 1000 متری اصفهان
فروش ویلا 1000 متری اصفهان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
380,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش ویلا 50 متری ملک شهر
فروش ویلا 50 متری ملک شهر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
50
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
120,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
ملک شهر
     
فروش ویلا 145 متری دزفول
فروش ویلا 145 متری دزفول
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
145
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
160,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
دزفول
     
فروش ویلا 180 متری اندیمشك
فروش ویلا 180 متری اندیمشك
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
180
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
190,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
اندیمشك
     
فروش ویلا 60 متری دزفول
فروش ویلا 60 متری دزفول
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
60
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
70
استان:
خوزستان
شهر:
دزفول
     
فروش ویلا 148 متری دزفول
فروش ویلا 148 متری دزفول
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
148
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
155,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
دزفول
     
فروش ویلا 900 متری اصفهان
فروش ویلا 900 متری اصفهان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
280,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش ویلا 137 متری اصفهان
فروش ویلا 137 متری اصفهان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
137
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
380,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش ویلا 350 متری اصفهان
فروش ویلا 350 متری اصفهان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
160
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش ویلا 190 متری شهریار
فروش ویلا 190 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
220
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
550,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 500 متری صفادشت
فروش ویلا 500 متری صفادشت
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
125
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
750,000,000
استان:
البرز
شهر:
صفادشت
     
فروش ویلا 250 متری هشتگرد
فروش ویلا 250 متری هشتگرد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
25
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
75,000,000
استان:
البرز
شهر:
هشتگرد
     
فروش ویلا 950 متری کرج
فروش ویلا 950 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
150
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
285,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 600 متری هشتگرد
فروش ویلا 600 متری هشتگرد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
160,000,000
استان:
البرز
شهر:
هشتگرد
     
فروش ویلا 154 متری تهران
فروش ویلا 154 متری تهران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
210
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,300,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش ویلا 138 متری تهران
فروش ویلا 138 متری تهران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
940,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش ویلا 125 متری رودهن
فروش ویلا 125 متری رودهن
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
1,400,000
قیمت کل (تومان):
112,000,000
استان:
تهران
شهر:
رودهن
     
فروش ویلا 144 متری کرج
فروش ویلا 144 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
144
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
200,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 245 متری کرج
فروش ویلا 245 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
245
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
850,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 1500 متری کرج
فروش ویلا 1500 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
70
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
400,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 235 متری کرج
فروش ویلا 235 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
130
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
600,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 1000 متری کرج
فروش ویلا 1000 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
550,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 270 متری کرج
فروش ویلا 270 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
150
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
135,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 108 متری صفادشت
فروش ویلا 108 متری صفادشت
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
108
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
82,000,000
استان:
البرز
شهر:
صفادشت
     
فروش ویلا 200 متری کرج
فروش ویلا 200 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
200,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 105 متری کرج
فروش ویلا 105 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
142
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
350,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 250 متری کرج
فروش ویلا 250 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
110
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
88,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 80 متری ورامین
فروش ویلا 80 متری ورامین
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
60
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
110,000,000
استان:
تهران
شهر:
ورامین
     
فروش ویلا 270 متری تهران
فروش ویلا 270 متری تهران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
170
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
320,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش ویلا 105 متری تهران
فروش ویلا 105 متری تهران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
300,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش ویلا 260 متری تهران
فروش ویلا 260 متری تهران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
69,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش ویلا 210 متری تهران
فروش ویلا 210 متری تهران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
110
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
98,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش ویلا 250 متری تهران
فروش ویلا 250 متری تهران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
185,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش ویلا 92 متری تهران
فروش ویلا 92 متری تهران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
92
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
110,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش ویلا 495 متری تهران
فروش ویلا 495 متری تهران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
240
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
425,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش ویلا 270 متری تهران
فروش ویلا 270 متری تهران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
155
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
380,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش ویلا 650 متری تهران
فروش ویلا 650 متری تهران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
380,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش ویلا 670 متری تهران
فروش ویلا 670 متری تهران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
720,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش ویلا 609 متری تهران
فروش ویلا 609 متری تهران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
250,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش ویلا 1600 متری تهران
فروش ویلا 1600 متری تهران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
60
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
320,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش ویلا 200 متری تهران
فروش ویلا 200 متری تهران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
85
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
750,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش ویلا 260 متری تهران
فروش ویلا 260 متری تهران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
250
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
595,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش ویلا 1000 متری تهران
فروش ویلا 1000 متری تهران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
750,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش ویلا 3000 متری شیراز
فروش ویلا 3000 متری شیراز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
40
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
300,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش ویلا 70 متری شیراز
فروش ویلا 70 متری شیراز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
70
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
77,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش ویلا 430 متری شیراز
فروش ویلا 430 متری شیراز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
250
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
520,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش ویلا 135 متری زنجان
فروش ویلا 135 متری زنجان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
160,000,000
استان:
زنجان
شهر:
زنجان
     
فروش ویلا 110 متری زنجان
فروش ویلا 110 متری زنجان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
110
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
120,000,000
استان:
زنجان
شهر:
زنجان
     
فروش ویلا 550 متری زنجان
فروش ویلا 550 متری زنجان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
380
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
300,000,000
استان:
زنجان
شهر:
زنجان
     
فروش ویلا 203 متری زنجان
فروش ویلا 203 متری زنجان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
94,000,000
استان:
زنجان
شهر:
زنجان
     
فروش ویلا 300 متری نور
فروش ویلا 300 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
125
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
90,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش ویلا 208 متری تهران
فروش ویلا 208 متری تهران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
208
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
360,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش ویلا 400 متری تهران
فروش ویلا 400 متری تهران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
300,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش ویلا 200 متری تهران
فروش ویلا 200 متری تهران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
500
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,900,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش ویلا 220 متری تهران
فروش ویلا 220 متری تهران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
110
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
70,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش ویلا 1500 متری شهریار
فروش ویلا 1500 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
60
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
330,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 650 متری رودهن
فروش ویلا 650 متری رودهن
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
380,000,000
استان:
تهران
شهر:
رودهن
     
فروش ویلا 108 متری تهران
فروش ویلا 108 متری تهران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
108
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
480,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش ویلا 230 متری تهران
فروش ویلا 230 متری تهران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
100,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش ویلا 400 متری تهران
فروش ویلا 400 متری تهران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
295,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش ویلا 224 متری تهران
فروش ویلا 224 متری تهران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
95
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
158,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش ویلا 210 متری تهران
فروش ویلا 210 متری تهران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
110
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
95,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش ویلا 400 متری تهران
فروش ویلا 400 متری تهران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
290,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش ویلا 117 متری تهران
فروش ویلا 117 متری تهران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
117
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
480,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش ویلا 60 متری تهران
فروش ویلا 60 متری تهران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
60
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
185,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش ویلا 110 متری تهران
فروش ویلا 110 متری تهران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
210
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
95,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش ویلا 800 متری تهران
فروش ویلا 800 متری تهران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
50
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
120,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش ویلا 200 متری شهریار
فروش ویلا 200 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 77 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 77 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
77
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
250,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
85,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 92 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 92 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
92
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
135,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 130 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 130 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
130
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
38,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 60 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 60 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
60
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
84,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 170 متری کرج
فروش آپارتمان 3 خوابه 170 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
170
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
510,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 72 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 72 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
72
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
79,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 95 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 95 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
95
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
86,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 134 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 134 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
134
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
380,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 70 متری اصفهان
فروش آپارتمان 1 خوابه 70 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
70
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
135,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 96 متری دزفول
فروش آپارتمان 2 خوابه 96 متری دزفول
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
96
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
91,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
دزفول
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 68 متری دزفول
فروش آپارتمان 1 خوابه 68 متری دزفول
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
68
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
دزفول
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 91 متری دزفول
فروش آپارتمان 2 خوابه 91 متری دزفول
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
91
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
180,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
دزفول
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متری دزفول
فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متری دزفول
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
75
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
98,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
دزفول
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 122 متری اصفهان
فروش آپارتمان 2 خوابه 122 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
122
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
360,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متری اصفهان
فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
75
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
232,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متری اصفهان
فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
300,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 67 متری اصفهان
فروش آپارتمان 1 خوابه 67 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
67
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
180,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 70 متری اصفهان
فروش آپارتمان 2 خوابه 70 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
70
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
85,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 108 متری اصفهان
فروش آپارتمان 2 خوابه 108 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
108
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
135,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش آپارتمان 4 خوابه 230 متری طوس
فروش آپارتمان 4 خوابه 230 متری طوس
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
230
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
760,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
طوس
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 70 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 70 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
70
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
130,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 70 متری هشتگرد
فروش آپارتمان 2 خوابه 70 متری هشتگرد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
70
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
55,000,000
استان:
البرز
شهر:
هشتگرد
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 64 متری فردیس
فروش آپارتمان 1 خوابه 64 متری فردیس
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
64
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
86,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 40 متری کرج
فروش آپارتمان 1 خوابه 40 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
40
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
35,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 72 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 72 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
72
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
368,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 59 متری تهران
فروش آپارتمان 1 خوابه 59 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
59
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
121,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 89 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 89 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
89
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
480,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 52 متری تهران
فروش آپارتمان 1 خوابه 52 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
52
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 65 متری کرج
فروش آپارتمان 1 خوابه 65 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
65
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
45,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 87 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 87 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
87
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
160,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
260,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 85 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 85 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
85
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
55,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 78 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 78 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
78
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
113,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 137 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 137 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
137
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
200,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری کرج
فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
140,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 55 متری کرج
فروش آپارتمان 1 خوابه 55 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
55
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
88,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 55 متری کرج
فروش آپارتمان 1 خوابه 55 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
55
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
49,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 58 متری صفادشت
فروش آپارتمان 1 خوابه 58 متری صفادشت
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
58
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
42,000,000
استان:
البرز
شهر:
صفادشت
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
330,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
265,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 57 متری تهران
فروش آپارتمان 1 خوابه 57 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
57
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
297,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 115 متری تهران
فروش آپارتمان 3 خوابه 115 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
115
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
550,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 60 متری تهران
فروش آپارتمان 1 خوابه 60 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
60
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
173,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 44 متری تهران
فروش آپارتمان 1 خوابه 44 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
44
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
72,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 65 متری تهران
فروش آپارتمان 1 خوابه 65 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
65
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
300,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 83 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 83 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
83
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
228,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 71 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 71 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
71
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
260,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 66 متری تهران
فروش آپارتمان 1 خوابه 66 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
66
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
171,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 55 متری تهران
فروش آپارتمان 1 خوابه 55 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
55
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
270,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 64 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 64 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
64
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
328,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 64 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 64 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
64
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
328,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 70 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 70 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
70
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
310,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 71 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 71 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
71
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
290,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 140 متری تهران
فروش آپارتمان 3 خوابه 140 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
140
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
680,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
400,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 69 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 69 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
69
قیمت متری (تومان):
4,999,000
قیمت کل (تومان):
345,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 165 متری شیراز
فروش آپارتمان 3 خوابه 165 متری شیراز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
165
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
676,500,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 195 متری شیراز
فروش آپارتمان 1 خوابه 195 متری شیراز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
195
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
315,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 68 متری شیراز
فروش آپارتمان 1 خوابه 68 متری شیراز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
68
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
115,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 70 متری شیراز
فروش آپارتمان 1 خوابه 70 متری شیراز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
70
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
230,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 64 متری زنجان
فروش آپارتمان 1 خوابه 64 متری زنجان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
64
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
83,000,000
استان:
زنجان
شهر:
زنجان
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 135 متری زنجان
فروش آپارتمان 3 خوابه 135 متری زنجان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
135
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
270,000,000
استان:
زنجان
شهر:
زنجان
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 92 متری زنجان
فروش آپارتمان 2 خوابه 92 متری زنجان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
92
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
185,000,000
استان:
زنجان
شهر:
زنجان
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 95 متری زنجان
فروش آپارتمان 2 خوابه 95 متری زنجان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
95
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
100,000,000
استان:
زنجان
شهر:
زنجان
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 128 متری تهران
فروش آپارتمان 3 خوابه 128 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
128
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
705,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 56 متری تهران
فروش آپارتمان 1 خوابه 56 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
56
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
233,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 35 متری تهران
فروش آپارتمان 1 خوابه 35 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
35
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
92,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 50 متری تهران
فروش آپارتمان 1 خوابه 50 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
50
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
200,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 60 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 60 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
60
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
245,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 86 متری تهران
فروش آپارتمان 1 خوابه 86 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
86
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
135,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 50 متری تهران
فروش آپارتمان 1 خوابه 50 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
50
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
145,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 107 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 107 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
107
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
830,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 92 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 92 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
92
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
599,999,999
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 41 متری تهران
فروش آپارتمان 1 خوابه 41 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
41
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
160,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 65 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 65 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
65
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
163,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 70 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 70 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
70
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
295,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 41 متری تهران
فروش آپارتمان 1 خوابه 41 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
41
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
139,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 120 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 120 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
660,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 136 متری تهران
فروش آپارتمان 3 خوابه 136 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
136
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
780,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 60 متری اصفهان
رهن و اجاره مغازه 60 متری اصفهان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
60
مبلغ اجاره (تومان):
1,300,000
مبلغ ودیعه (تومان):
15,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره مغازه 15 متری اصفهان
رهن و اجاره مغازه 15 متری اصفهان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
15
مبلغ اجاره (تومان):
1,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
5,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره مغازه 100 متری اصفهان
رهن و اجاره مغازه 100 متری اصفهان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
100
مبلغ اجاره (تومان):
4,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره مغازه 90 متری اصفهان
رهن و اجاره مغازه 90 متری اصفهان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
90
مبلغ اجاره (تومان):
3,600,000
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره مغازه 12 متری دزفول
رهن و اجاره مغازه 12 متری دزفول
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
12
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
خوزستان
شهر:
دزفول
     
رهن و اجاره مغازه 175 متری دزفول
رهن و اجاره مغازه 175 متری دزفول
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
175
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
خوزستان
شهر:
دزفول
     
رهن و اجاره مغازه 25 متری دزفول
رهن و اجاره مغازه 25 متری دزفول
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
25
مبلغ اجاره (تومان):
200,000
مبلغ ودیعه (تومان):
2,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
دزفول
     
رهن و اجاره مغازه 32 متری دزفول
رهن و اجاره مغازه 32 متری دزفول
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
32
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
خوزستان
شهر:
دزفول
     
رهن و اجاره مغازه 15 متری فردیس
رهن و اجاره مغازه 15 متری فردیس
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
15
مبلغ اجاره (تومان):
550,000
مبلغ ودیعه (تومان):
15,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
رهن و اجاره مغازه 25 متری فردیس
رهن و اجاره مغازه 25 متری فردیس
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
25
مبلغ اجاره (تومان):
500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
8,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
رهن و اجاره مغازه 33 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 33 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
33
مبلغ اجاره (تومان):
1,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 25 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 25 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
25
مبلغ اجاره (تومان):
2,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
30,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 60 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 60 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
60
مبلغ اجاره (تومان):
1,200,000
مبلغ ودیعه (تومان):
40,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 40 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 40 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
40
مبلغ اجاره (تومان):
6,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
60,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 160 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 160 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
160
مبلغ اجاره (تومان):
13,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
100,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 55 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 55 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
55
مبلغ اجاره (تومان):
20,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
200,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 30 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 30 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
30
مبلغ اجاره (تومان):
150,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
4,700,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 30 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 30 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
30
مبلغ اجاره (تومان):
600,000
مبلغ ودیعه (تومان):
30,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 20 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 20 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
20
مبلغ اجاره (تومان):
4,200,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 15 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 15 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
15
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 65 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 65 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
65
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 20 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 20 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
20
مبلغ اجاره (تومان):
3,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
15,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 25 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 25 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
25
مبلغ اجاره (تومان):
1,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
70,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 15 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 15 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
15
مبلغ اجاره (تومان):
1,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
13,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 66 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 66 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
66
مبلغ اجاره (تومان):
500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
5,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 18 متری فردیس
رهن و اجاره مغازه 18 متری فردیس
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
18
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
رهن و اجاره مغازه 30 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 30 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
30
مبلغ اجاره (تومان):
800,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 24 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 24 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
24
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
100,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 36 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 36 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
36
مبلغ اجاره (تومان):
3,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
30,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 14 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 14 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
14
مبلغ اجاره (تومان):
1,600,000
مبلغ ودیعه (تومان):
40,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 17 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 17 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
17
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 40 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 40 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
40
مبلغ اجاره (تومان):
4,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
50,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 24 متری اسلامشهر
رهن و اجاره مغازه 24 متری اسلامشهر
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
24
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
تهران
شهر:
اسلامشهر
     
رهن و اجاره مغازه 500 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 500 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
500
مبلغ اجاره (تومان):
29,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
100,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 40 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 40 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
40
مبلغ اجاره (تومان):
20,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
150,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 17 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 17 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
17
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 16 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 16 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
16
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
100,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 30 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 30 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
30
مبلغ اجاره (تومان):
5,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
60,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 16 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 16 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
16
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
66,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 125 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 125 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
125
مبلغ اجاره (تومان):
15,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
150,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 16 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 16 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
16
مبلغ اجاره (تومان):
300
مبلغ ودیعه (تومان):
5,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 65 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 65 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
65
مبلغ اجاره (تومان):
7,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
80,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 180 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 180 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
180
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 15 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 15 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
15
مبلغ اجاره (تومان):
900,000
مبلغ ودیعه (تومان):
25,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 35 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 35 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
35
مبلغ اجاره (تومان):
330,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 33 متری شیراز
رهن و اجاره مغازه 33 متری شیراز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
33
مبلغ اجاره (تومان):
950,000
مبلغ ودیعه (تومان):
16,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
رهن و اجاره مغازه 22 متری شیراز
رهن و اجاره مغازه 22 متری شیراز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
22
مبلغ اجاره (تومان):
1,300,000
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
رهن و اجاره مغازه 70 متری شیراز
رهن و اجاره مغازه 70 متری شیراز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
70
مبلغ اجاره (تومان):
1,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
15,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
رهن و اجاره مغازه 50 متری شیراز
رهن و اجاره مغازه 50 متری شیراز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
50
مبلغ اجاره (تومان):
600,000
مبلغ ودیعه (تومان):
6,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
رهن و اجاره مغازه 20 متری زنجان
رهن و اجاره مغازه 20 متری زنجان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
20
مبلغ اجاره (تومان):
600,000
مبلغ ودیعه (تومان):
3,000,000
استان:
زنجان
شهر:
زنجان
     
رهن و اجاره مغازه 85 متری زنجان
رهن و اجاره مغازه 85 متری زنجان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
85
مبلغ اجاره (تومان):
1,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
زنجان
شهر:
زنجان
     
رهن و اجاره مغازه 200 متری زنجان
رهن و اجاره مغازه 200 متری زنجان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
200
مبلغ اجاره (تومان):
5,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
50,000,000
استان:
زنجان
شهر:
زنجان
     
رهن و اجاره مغازه 23 متری زنجان
رهن و اجاره مغازه 23 متری زنجان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
23
مبلغ اجاره (تومان):
450,000
مبلغ ودیعه (تومان):
3,000,000
استان:
زنجان
شهر:
زنجان
     
رهن و اجاره مغازه 18 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 18 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
18
مبلغ اجاره (تومان):
3,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
35,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 25 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 25 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
25
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
100,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 15 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 15 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
15
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 100 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 100 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
100
مبلغ اجاره (تومان):
4,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
25,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 20 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 20 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
20
مبلغ اجاره (تومان):
300,000
مبلغ ودیعه (تومان):
2,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 15 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 15 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
15
مبلغ اجاره (تومان):
400,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 15 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 15 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
15
مبلغ اجاره (تومان):
3,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
50,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 32 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 32 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
32
مبلغ اجاره (تومان):
4,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
15,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 12 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 12 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
12
مبلغ اجاره (تومان):
750,000
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 250 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 250 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
250
مبلغ اجاره (تومان):
40,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
600,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 12 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 12 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
12
مبلغ اجاره (تومان):
700,000
مبلغ ودیعه (تومان):
5,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 13 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 13 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
13
مبلغ اجاره (تومان):
750,000
مبلغ ودیعه (تومان):
5,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 55 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 55 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
55
مبلغ اجاره (تومان):
1,650,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 40 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 40 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
40
مبلغ اجاره (تومان):
6,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
100,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 25 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 25 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
25
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
150,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 5 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 5 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
5
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 55 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 55 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
55
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
100,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش باغ/باغچه 2000 متری هشتگرد
فروش باغ/باغچه 2000 متری هشتگرد
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,000,000,000
استان:
البرز
شهر:
هشتگرد
     
فروش رستوران 5500 متری کرج
فروش رستوران 5500 متری کرج
نوع ملک:
رستوران
متراژ بنا (مترمربع):
1,100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
6,500,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش زمین 87 متری اصفهان
فروش زمین 87 متری اصفهان
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
120,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش زمین 162 متری مباركه
فروش زمین 162 متری مباركه
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
450,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
مباركه
     
فروش زمین 217 متری اصفهان
فروش زمین 217 متری اصفهان
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
100,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش زمین 253 متری ملک شهر
فروش زمین 253 متری ملک شهر
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
800,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
ملک شهر
     
فروش زمین 150 متری دزفول
فروش زمین 150 متری دزفول
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
280,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
دزفول
     
فروش زمین 300 متری دزفول
فروش زمین 300 متری دزفول
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
40,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
دزفول
     
فروش زمین 5000 متری دزفول
فروش زمین 5000 متری دزفول
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
130,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
دزفول
     
فروش زمین 400 متری اصفهان
فروش زمین 400 متری اصفهان
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
400,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش زمین 253 متری اصفهان
فروش زمین 253 متری اصفهان
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
740,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش زمین 200 متری دولت آباد
فروش زمین 200 متری دولت آباد
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
65,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
دولت آباد
     
فروش زمین 2000 متری کرج
فروش زمین 2000 متری کرج
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
310,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش زمین 1300 متری هشتگرد
فروش زمین 1300 متری هشتگرد
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
130,000,000
استان:
البرز
شهر:
هشتگرد
     
فروش زمین 900 متری کرج
فروش زمین 900 متری کرج
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
540,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش زمین 206 متری صفادشت
فروش زمین 206 متری صفادشت
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
110,000,000
استان:
البرز
شهر:
صفادشت
     
فروش زمین 225 متری کرج
فروش زمین 225 متری کرج
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
300,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش زمین 1000 متری دماوند
فروش زمین 1000 متری دماوند
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
18,000,000
استان:
تهران
شهر:
دماوند
     
فروش زمین 2000 متری صفادشت
فروش زمین 2000 متری صفادشت
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
20,000,000
استان:
البرز
شهر:
صفادشت
     
فروش زمین 60 متری رباط كریم
فروش زمین 60 متری رباط كریم
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
6,000,000
استان:
تهران
شهر:
رباط كریم
     
فروش زمین 304 متری کرج
فروش زمین 304 متری کرج
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
190,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش زمین 1000 متری کرج
فروش زمین 1000 متری کرج
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش زمین 750 متری کرج
فروش زمین 750 متری کرج
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
250,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش زمین 680 متری کرج
فروش زمین 680 متری کرج
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
130,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش زمین 2760 متری کرج
فروش زمین 2760 متری کرج
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
120,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش زمین 500 متری کرج
فروش زمین 500 متری کرج
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
30,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش زمین 114 متری کرج
فروش زمین 114 متری کرج
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
100,500,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش زمین 1000 متری کرج
فروش زمین 1000 متری کرج
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش زمین 180 متری رباط كریم
فروش زمین 180 متری رباط كریم
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
160,000,000
استان:
تهران
شهر:
رباط كریم
     
فروش زمین 600 متری رودهن
فروش زمین 600 متری رودهن
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
360,000,000
استان:
تهران
شهر:
رودهن
     
فروش زمین 200 متری تهران
فروش زمین 200 متری تهران
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
14,200,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش زمین 200 متری تهران
فروش زمین 200 متری تهران
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
100,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش زمین 1002 متری تهران
فروش زمین 1002 متری تهران
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
300,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش زمین 329 متری تهران
فروش زمین 329 متری تهران
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
723,800,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش زمین 250 متری تهران
فروش زمین 250 متری تهران
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
200,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش زمین 250 متری تهران
فروش زمین 250 متری تهران
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
200,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش زمین 500 متری تهران
فروش زمین 500 متری تهران
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
100,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش زمین 507 متری تهران
فروش زمین 507 متری تهران
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
790,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش زمین 1000 متری تهران
فروش زمین 1000 متری تهران
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
22,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش زمین 50 متری ورامین
فروش زمین 50 متری ورامین
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
30,000,000
استان:
تهران
شهر:
ورامین
     
فروش زمین 90 متری تهران
فروش زمین 90 متری تهران
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
130,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش زمین 500 متری تهران
فروش زمین 500 متری تهران
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
10,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش زمین 100 متری تهران
فروش زمین 100 متری تهران
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
380,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش باغ/باغچه 330 متری تهران
فروش باغ/باغچه 330 متری تهران
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
20,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش زمین 4730 متری شیراز
فروش زمین 4730 متری شیراز
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
210,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش زمین 380 متری شیراز
فروش زمین 380 متری شیراز
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
430,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش زمین 170 متری شیراز
فروش زمین 170 متری شیراز
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
110,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش زمین 400 متری شیراز
فروش زمین 400 متری شیراز
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
75,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش زمین 200 متری زنجان
فروش زمین 200 متری زنجان
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
100,000,000
استان:
زنجان
شهر:
زنجان
     
فروش زمین 1200 متری زنجان
فروش زمین 1200 متری زنجان
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
34,000,000
استان:
زنجان
شهر:
زنجان
     
فروش زمین 202 متری زنجان
فروش زمین 202 متری زنجان
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
335,000,000
استان:
زنجان
شهر:
زنجان
     
فروش زمین 200 متری زنجان
فروش زمین 200 متری زنجان
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
115,000,000
استان:
زنجان
شهر:
زنجان
     
فروش زمین 43 متری تهران
فروش زمین 43 متری تهران
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
70,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش زمین 700 متری تهران
فروش زمین 700 متری تهران
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
70,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش زمین 180 متری پاكدشت
فروش زمین 180 متری پاكدشت
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
98,000,000
استان:
تهران
شهر:
پاكدشت
     
فروش زمین 200 متری اندیشه
فروش زمین 200 متری اندیشه
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
135,000,000
استان:
تهران
شهر:
اندیشه
     
فروش زمین 1100 متری بابلسر
فروش زمین 1100 متری بابلسر
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
210,000,000
استان:
مازندران
شهر:
بابلسر
     
فروش زمین 220 متری تهران
فروش زمین 220 متری تهران
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
50,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش زمین 500 متری تهران
فروش زمین 500 متری تهران
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
95,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش زمین 700 متری لواسان
فروش زمین 700 متری لواسان
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
420,000,000
استان:
تهران
شهر:
لواسان
     
فروش زمین 200 متری تهران
فروش زمین 200 متری تهران
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
70,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش زمین 400 متری تهران
فروش زمین 400 متری تهران
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
60
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
120,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش زمین 200 متری پاكدشت
فروش زمین 200 متری پاكدشت
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
تهران
شهر:
پاكدشت
     
فروش زمین 400 متری تهران
فروش زمین 400 متری تهران
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
68,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش زمین 500 متری رودهن
فروش زمین 500 متری رودهن
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
85,000,000
استان:
تهران
شهر:
رودهن
     
فروش زمین 400 متری کرج
فروش زمین 400 متری کرج
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
320,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش زمین 800 متری تهران
فروش زمین 800 متری تهران
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
480,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش زمین 500 متری تهران
فروش زمین 500 متری تهران
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
برای دیدن آگهی های بیشتر کلیک نمائید ...
نوع ملک
نوع معامله
وضعیت کشور
سال ساخت
آگهی های با قیمت توافقی
قیمت کل (تومان)قیمت متری (تومان)
مبلغ ودیعه (تومان)
مبلغ اجاره (تومان)
متراژ بنا (متر مربع)متراژ زمین (متر مربع)